วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (Social Work) ที่แท้ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม และไม่ใช่กิจกรรมแบบคุณหญิงคุณนาย เที่ยวแจกของ  วิชาชีพนี้มีอยู่ในทั่วโลก และทวีความสำคัญในการใช้ทั้งสำหรับการจัดการปัญหาและการพัฒนาบุคคล กลุ่ม และชุมชน ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหารายบุคคล (Social Case Work) การแก้ปัญหาระดับกลุ่ม (Social Group Work) การแก้ไขปัญหาระดับชุมชน (Community Development)  นอกจากนี้สังคมสงเคราะห์ยังมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research) และการจัดการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ (Social Administration)

ในเว็บไซต์นี้ ได้รวบข้อเขียนเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ในภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เขียนที่เป็นทั้งนักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ในแวดวงต่าง ๆ โดยจัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม ท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ สามารถ download หนังสือทั้ง 2 เล่มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

อย่างไรก็ตาม หนังสือทั้งสองเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ผู้อ่านที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ และหวังให้เก็บไว้ในห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสซื้อหาไว้ศึกษา และรายได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

นอกจากนี้ยังมีเว็บบอร์ดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งทุกท่านสามารถแสดงความเห็นหรือแจ้งข่าวสาร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยกันพัฒนาวิชาชีพนี้ต่อไป

ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยตั้งใจแทนคุณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์จากทุกสถาบัน จะได้ใช้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

หนังสือ: สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
คลิกเพื่อดาวโหลด
คลิกเพื่อดูเนื้อหา
คลิกเพื่อดาวโหลด
คลิกเพื่อดูเนื้อหา


เปิดโลกสังคมสงเคราะห์นานาชาติ 

อ่านความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ฉบับจริงแท้มาตรฐานสากลได้ที่นี่
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_services

สมาคมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดับนานาชาติ
International Association of Schools of Social Work: www.iassw-aiets.org
The International Council on Social Welfare: www.icsw.org
International Federation of Social Workers: www.ifsw.org
Inter-University Consortium for International Social Development: www.iucisd.org

สมาคมวิชาชีพระดับชาติที่น่าสนใจ
Canadian Association of Social Workers: www.casw-acts.ca
National Association of Social Workers (USA): www.socialworkers.org
Council on Social Work Education (USA): www.cswe.org
Association of Social Work Boards (USA): www.aswb.org
Clinical Social Work Federation: www.cswf.org
The School Social Work Association of America: www.sswaa.org
British Association of Social Workers: www.basw.co.uk
Singapore Association of Social Workers: www.sasw.org.sg
Hong Kong Social Workers Association www.hkswa.org.hk
Australian Association of Social Workers: www.aasw.asn.au

  สมาคมนักวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ทั่วโลกดูได้ที่นี่
http://www.ifsw.org/en/p38000030.html