หนังสือ แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
คลิกเพื่อดูเนื้อหา

แบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดทั้งหมด

แบบเป็นตอน
หน้าปก"แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์"
คำนิยมจากคณบดี
บทบรรณาธิการ 
สารบัญ
 1. แก้ปัญหาสังคมด้วยสังคมสงเคราะห์
 2. ที่เป็นศาสตร์และศิลป์
 3. คุณสมบัตินักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
 4. ฝึกฝนเทคนิคให้ใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 5. ป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดทางสังคม
 6. วิธีบอกความจริงถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต
 7. ทักษะการให้คำปรึกษากับผู้คิดฆ่าตัวตาย
 8. การวิเคราะห์และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
 9. ความรู้และทักษะงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 10. วิเคราะห์ผู้ป่วยสูงอายุ
 11. กลยุทธ์ให้ครอบครัวดูแลผู้ติดยาเสพติด
 1. การพัฒนาให้ครอบครัวมีสุขด้วยเพศศึกษา
 2. จัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดเพื่อดับควันบุหรี่
 3. กิจกรรมพัฒนากลุ่มในสถานสงเคราะห์
 4. สังคมสงเคราะห์กลุ่มกับผู้สูงอายุ
 5. การประสานให้ชุมชนดูแลผู้พิการ
 6. กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
 7. ขยายบทบาทไปสู่การเฝ้าระวัง
 8. สร้างนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครต่างชาติ
 9. การประชาสัมพันธ์งานสังคมสงเคราะห์
 10. ฝ่าวิกฤติศรัทธาเมื่อคนไข้เสียชีวิต
 11. จากการให้ความช่วยเหลือสู่รัฐสวัสดิการ